2016-09-29 14:54Pressmeddelande

Skatteverket förlorar 1 av 4 skattemål i förvaltningsrätten – och hälften av dess överklaganden till kammarrätten

Ny statistik visar att Skatteverkets beslut i skatteärenden är felaktiga i vart fjärde fall som överklagas till en förvaltningsdomstol. Och när Skatteverket sedan överklagar till kammarrätten förlorar myndigheten mer än hälften av skatteprocesserna. Det avslöjar Skattebetalarnas förening.

– Det är alldeles uppenbart att Skatteverkets beslut i skatteärenden har brister och att företag därför seriöst bör överväga att driva sitt ärende vidare till domstol. Tyvärr är mörkertalet stort vilket innebär att många kan ha drabbats av felaktiga beslut utan att överklaga, säger Erik Wiger, skattejurist på Skattebetalarna.

Statistiken som Skattebetalarna utgår ifrån har levererats av Skatteverket och avser antalet skattemål i första domstolsinstans, förvaltningsrätten, under åren 2013–2015. Totalt har då 30 547 ärenden inom inkomsttaxering, moms och löneavgifter överklagats av den enskilde till en förvaltningsrätt. Domstolen har då beslutat till den enskildes fördel i ungefär vart fjärde ärende (19% av fallen avseende inkomsttaxering, 29% avseende moms och 27% av frågor om löneavgifter).

Trots upprepade förfrågningar har Skatteverket vägrat att lämna ut uppgifter om hur ofta myndigheten överklagar förvaltningsrätternas beslut till en kammarrätt eller hur utfallen där blir. Skattebetalarna har därför gjort en egen kartläggning av 300 skattemål under perioden oktober–december 2015 i Stockholms Kammarrätt. Detta stickprov indikerar att Skatteverket förlorar mer än hälften av de processer som myndigheten driver till denna instans, och i vart sjätte skattemål där den enskilde överklagat.

– Detta handlar i grunden om rättssäkerhet. Inte minst små företag drabbas hårt av felaktiga skattebeslut och utdragna processer. För sin egen trovärdighets skull borde Skatteverket höja kvaliteten i besluten och driva färre ärenden. En enkel åtgärd vore också att underlätta granskning av den här verksamheten genom att redovisa överklaganden och deras utfall i myndighetens årsredovisning, säger Erik Wiger.

Metod: Statistik från förvaltningsrätter baseras på ”Skatteverkets Domstolsrapport Förvaltningsrätt” som visar antalet ärenden och utfall under perioden 2013–2015. Stickprov i Stockholms Kammarrätt har genomförts genom att lista från registraturen granskats och därefter har skatteärendena hämtats från rättsdatabasen Karnov och dess utfall har kartlagts av Skattebetalarnas skattejurister.

För mer information: Erik Wiger, skattejurist, 0760 52 65 32.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult