2004-11-25 14:07Pressmeddelande

Robert Gidehag uppmanar finansministern att se över skattesystemets konsekvenser för äganderätten

- Pär Nuder bör ta chansen att visa att Sverige ligger väl framme när det gäller att beakta mänskliga rättigheter vid beskattningen, säger Robert Gidehag, VD på Skattebetalarnas förening. Äganderätten är fundamental för en fungerande marknadsekonomi och det finns ett mycket starkt samband mellan privat äganderätt och tillväxt, som ju är regeringens främsta mål för svensk ekonomi.

Vid ett välbesökt seminarium som arrangerades av Skattebetalarnas förening och Institutet Skatter & Rättssäkerhet lyftes några fall fram, som tydligt visar på behovet av förändring.

De kanske mest omtvistade skatterna är fastighetsskatten och förmögenhetsskatten som tillåter beskattning av fiktiva inkomster och som i vissa fall tvingat människor från hus och hem.

- Det går inte att äta dörrar!, sa Peter Sundberg, båtman från Marstrand. Vi måste hyra ut övervåningen för att kunna betala fastighetsskatten, men snart hjälper inte heller det! Taxeringsvärdet på hans hus har på bara några år stigit från 690 000 till 3,2 miljoner!

Ett annat exempel är den så kallade pomperipossaskatten som drabbat nyföretagare främst i IT-branschen. Beskattningen kan uppgå till över 100 procent av inkomsten.

- Är det verkligen rimligt att beskatta illikvida och orealiserade tillgångar, frågade Fredrik Grunewald som fått betala nära 1000 procent i marginalskatt på grund av andelsbyten i samband med IT-kraschen. Hans fall överklagas till Kammarrätten med stöd av Skattebetalarnas förening.

Andra exempel är eftertaxeringar som kan sträcka sig så långt som fem år tillbaka i tiden och som kan innebära inte bara höjd taxering utan också ränta och kanske även skattetillägg på den obetalda skatten. Detta kan i vissa fall ge konfiskatoriska effekter där skatteskulden vida överstiger inkomsten.

Den svenska regeringsformen ger inget direkt skydd för enskilda som får sin egendom ”överbeskattad” på grund av skattelag med i många fall tragiska personliga konsekvenser som följd. När det gäller egendomsskyddet enligt lagen om Europakonventionen ger Europadomstolens praxis vägledning. Medlemsstaternas nationella beskattningsmakt är förvisso mycket omfattande men långtifrån absolut. Skattelagar måste uppfylla vissa kvalitetskrav, det vill säga vara förutsebara och inte medge en för hög grad av godtycklighet. Inte heller får lagstiftningen eller tillämpningen av den medföra en oproportionerlig beskattning som den enskilde skattebetalaren inte klarar av att betala.

- Detta lever det svenska skattesystemet inte upp till idag, konstaterar Robert Gidehag. Det måste rimligen vara en prioriterad uppgift för regeringen under de närmaste åren att rätta till detta.
--------

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult