2006-01-26 10:33Pressmeddelande

Regeringen måste sluta mörka om flyttskatten

I en debattartikel i Dagens Industri idag kräver Skattebetalarnas Förening att sekretessen hävs i regeringens svar till EU-kommissionen angående de svenska reglerna för uppskovsrätt vid bostadsförsäljning. Skattebetalarna misstänker att regeringen efter valet kommer att införa en ny flyttskatt – vilket kommer att leda till fallande bostadspriser och en förstelnad bostads- och arbetsmarknad.

– Vi kräver att sekretessen hävs i ärendet och att regeringen klargör sina intentioner. Det är orimligt att väljarna inte ska få ta ställning till denna fråga inför valet i höst, säger Robert Gidehag, vd på Skattebetalarnas Förening.EU-kommissionen har nyligen stämt Sverige inför EG-domstolen. Anledningen är att svensk lag endast tillåter uppskov av reavinstskatten vid försäljning av permanentbostad om den nyköpta bostaden ligger Sverige, men inte om den ligger i ett annat EU-land. Detta strider mot den fria rörligheten för kapital enligt EES-avtalet. I sitt svar till kommissionen medger också regeringen detta.Men vilka planer regeringen har för att leva upp till EES-avtalets krav är höljda i dunkel. Delar av regeringens svar till EU-kommissionen är sekretessbelagda med hänvisning till utlandssekretessen (2 kap. 1 § sekretesslagen) eftersom uppgifterna skulle kunna skada Sveriges ställning i den fortsatta hanteringen av ärendet. Men skälet är sannolikt ett helt annat.– Det blir allt mer uppenbart att regeringen planerar att införa ett slopande av uppskovsrätten. Jag kan inte se varför man annars försöker förhala behandlingen av frågan till efter valet, säger Marianne Bergström, jurist på Skattebetalarnas Förening.I en dom 12 januari i kammarrätten i Göteborg (mål nr 5833-05), avslogs ett överklagande av sekretessen i ärendet. Kammarrättsledamoten Axel Hanson anförde dock skiljaktig mening:” De sekretessbelagda uppgifterna avser bl.a. regeringens överväganden av olika handlingsalternativ och en analys av konsekvenserna av alternativen. Det kan visserligen tänkas att ett offentliggörande av dessa överväganden skulle påverka vissa förhållanden i landet, exempelvis priserna på bostadsmarknaden. Varje sådan effekt bör emellertid inte vara tillräcklig för att sekretess skall gälla. En effekt måste enligt min mening vara av viss dignitet för att det skall anses att den ’skadar landet’ såsom det anges i 2 kap. 1 § sekretesslagen.”Få länder i Europa har en kapitalvinstbeskattning av villor och bostadsrätter för permanent boende. I övriga Västeuropa är reavinstskatten noll vid försäljning av permanentbostad – oavsett vad pengarna används till. Förutom Sverige är det bara Spanien och Portugal som har system med uppskovsavdrag.

– Det enklaste sättet att lösa denna fråga är att göra som i flera av våra grannländer och helt enkelt avskaffa reavinstskatten för bostäder, säger Robert Gidehag.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204Bild av Marianne Bergström kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=11412För mer information kontakta:

Christian Ekström, presschef

0709-71 66 66

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Christian Ekström

Presschef

Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
08-613 17 26 | direkt
08-613 17 10 | fax
0709-71 66 66 | mobil
www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult