2010-02-22 11:07Pressmeddelande

Ny rapport från Skattebetalarnas Förening: "Jämlikhetsbluffen"

Författarna Richard Wilkinsons och Kate Picketts bok ”Jämlikhetsanden” har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i debatten. Boken driver tesen att i princip alla sociala och hälsorelaterade problem beror åtminstone till stor del på ojämlikhet i inkomster. Författarnas hypotes är att stress orsakad av större inkomstspridning i sin tur leder till sänkt livslängd, mer mental sjukdom och sämre hälsa överlag.

I en ny rapport från Skattebetalarnas Förening, ”Jämlikhetsbluffen” granskas nu en av grundstenarna i ”Jämlikhetsanden”, bokens jämförelser mellan länder.

Rapporten finner att de viktigaste internationella statistiska samband som författarna hänvisar till - sambanden mellan ojämlikhet i inkomster och livslängd, mental sjukdom, och andra hälsofaktorer i olika länder är fel eller missvisande.

När de gängse måtten på inkomstspridning samt data från OECD, WHO och FN används finns ingen generell koppling mellan länders grad av jämlikhet och faktorer som livslängd, hälsa, eller andelen psykiskt sjuka, tvärtemot vad författarna påstår.

Bara med ett noga finjusterat urval av länder och mått på ojämlikhet och ohälsa kan Pickett och Wilkinsson stödja sina påståenden.

Av alla de sjutton mått på olika hälsoutfall från OECD som undersöks (exempelvis livslängd, hjärtattacker och spädbarnsdödlighet) finns ett starkt statistiskt samband bara för en variabel, spädbarnsdödlighet.

För två variabler finns svaga samband. För de övriga 14 variablerna finns inget statistiskt signifikant samband alls. Flera variabler, exempelvis livslängd och antalet självmord uppvisar ”fel tecken”, det vill säga ojämlika länder lever längre och tar livet av sig i mindre utsträckning.

Notera att variablerna inte valts ut noga – vi undersöker alla hälsovariabler som OECD redovisar som standard. En fullständig förteckning återfinns i rapportens Appendix. Alla OECD-länder utom Mexiko och Turkiet ingår i studien.

Rapporten undersöker också andra påståenden från Wilkinson och Pickett som är särskilt uppseendeväckande, som att USA har nästan tre gånger så mycket mental sjukdom som Tyskland och samtidigt dessutom producerar få patent.

Vi finner att de påståendena inte kan stödjas med internationell standardstatistik från WHO och WIPO (den internationella patentorganisationen). Det finns heller inget signifikant samband mellan inkomstfördelningen och vare sig antalet patent eller hur många människor som har psykiska problem.

Rapporten hittar du på www.skattebetalarna.se

http://www.skattebetalarna.se/LinkClick.aspx?fileticket=%2f96c%2bLZtDa8%3d&tabid=37

För mer information kontakta
Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268 eller
Arvid Malm, chefekonom, 073-687 08 16


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult