2005-01-26 13:11Pressmeddelande

Lägg ner myndigheterna istället!

Innan någon myndighet omlokaliseras bör en gedigen prövning göras av den nytta verksamheten genererar för skattebetalarna. I många fall kan en nedläggning vara att föredra framför en utflyttning.

Igår presenterades ett förslag innebärande att 18 olika myndigheter utlokaliseras från Stockholm till Arvidsjaur, Östersund, Karlstad, Kristinehamn och Gotland. Debatten kring detta bör dock föras mot bakgrund av det faktum att 35 nya myndigheter har tillkommit sedan år 2000. Kostnaderna för staten har ökat med 18 procent.

- Regering och riksdag har nu ett utmärkt tillfälle att bromsa myndighetsexplosionen genom att noga överväga vilka myndigheters existens som verkligen är berättigad, konstaterar Skattebetalarnas förenings VD Robert Gidehag. Att försumma detta och bara slentrianmässigt flytta ut hela verksamheter ograverade är att svika sitt uppdrag som folkets företrädare.

Av de myndigheter, som nu föreslås flyttas återfinns 4 (Arbetslivsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, Institutet för kommunikationsanalys och Ungdomsstyrelsen) bland de 44 myndigheter som Skattebetalarnas förening föreslagit bör granskas i särskild ordning. Detta för att utröna om det inte vore möjligt att klara sig utan dem och därmed bespara Sveriges skattebetalare deras kostnader.

- Dessa fyra bör självklart granskas extra noga innan någon flytt kan bli aktuell. En än mer offensiv insats vore att gå igenom samtliga 44 myndigheter på vår lista. Bland dem som bedöms omistliga kan sedan kandidater för utlokalisering väljas, avslutar Robert Gidehag.

--------
För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

--------

44 myndigheter Skattebetalarnas förening anser borde synas i sömmarna:

Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas)
Forskningsrådet för miljö. areella näringar och samhällsbyggnad (Formas)
Forum för levande historia
Granskningsnämnden för radio och TV
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Konstnärsnämnden
Livsmedelsekonomiska institutet
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Nordiska Afrikainstitutet
Polarforskningssekreteriatet
Presstödsnämnden/Taltidningsnämnden
Radio- och TV-verket
Rikstrafiken
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
Språk- och folkminnesinstitutet
Statens biografbyrå
Statens bostadskreditnämnd
Statens bostadsnämnd
Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för ekologisk hållbarhet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statens institut för psykosocial miljömedicin
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens kvalitets- och kompetensråd
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Svenskt biografiskt lexikon
Turistdelegationen
Ungdomsstyrelsen
Utlänningsnämnden
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult