2004-11-10 16:00Pressmeddelande

44 myndigheter borde synas i sömmarna

Kritiken mot de många svenska myndigheterna och deras explosionsartade tillväxt har de senaste dagarna uppmärksammats av såväl TV4 som Aftonbladet. Bland underlagen finns en utredning Skattebetalarnas förening gjort och som publiceras i det nya numret av dess tidning Sunt Förnuft.

I tisdags kommenterade den nytillträdde ministern Sven-Erik Österberg kritiken och efterlyste konkreta förslag på vilka myndigheter som ska läggas ner och inte bara allmän kritik. Skattebetalarnas förening vill gärna hjälpa till och överlämnar därmed idag till ministern en lista på 44 myndigheter som inte kan anses bidra till samhällsskyddet eller den grundläggande sociala välfärden. Bland de myndigheter som ifrågasätts finns Handelsflottans kultur- och fritidsråd, Nordiska Afrikainstitutet och Statens biografbyrå.

- Vår poäng är inte att alla dessa myndigheter kan läggas ner imorgon, säger Skattebetalarnas VD Robert Gidehag. Men de borde inte få fortsätta bara av gammal vana. Varför inte instifta så kallade ”sunset laws”. Myndigheten får ett tidsbegränsat förordnande. Kan den sedan inte tydligt påvisa behovet av en fortsatt existens så avvecklas den automatiskt. Ett antal av myndigheterna klarar kanske det testet. Men jag är övertygad om att inte alla gör det.

Granskningen av myndigheterna är startskottet på ett större arbete Skattebetalarnas förening kommer driva under de närmaste åren. Målet är att genomlysa skattemedlens användning på såväl statlig som kommunal nivå.

- En omfattande och systematisk granskning av vart skattepengarna tar vägen är sannolikt det bästa sättet att väcka liv i en skattedebatt tystad av mazaringlufsande, avslutar Robert Gidehag.

-------------------------------

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204


Listan över de 44 myndigheterna bifogas nedan. I Excel-filen (längst ned) finns uppgifter om anslag och antal anställda.

De kompletta texterna ur Sunt Förnuft finns tillgängliga på http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=7231

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


44 myndigheter Skattebetalarnas förening anser borde synas i sömmarna:

Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas)
Forskningsrådet för miljö. areella näringar och samhällsbyggnad (Formas)
Forum för levande historia
Granskningsnämnden för radio och TV
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Konstnärsnämnden
Livsmedelsekonomiska institutet
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Nordiska Afrikainstitutet
Polarforskningssekreteriatet
Presstödsnämnden/Taltidningsnämnden
Radio- och TV-verket
Rikstrafiken
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
Språk- och folkminnesinstitutet
Statens biografbyrå
Statens bostadskreditnämnd
Statens bostadsnämnd
Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för ekologisk hållbarhet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statens institut för psykosocial miljömedicin
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens kvalitets- och kompetensråd
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Svenskt biografiskt lexikon
Turistdelegationen
Ungdomsstyrelsen
Utlänningsnämnden
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult